תודות

ברצוני להודות לחברת שיכון ובינוי מקבוצת אריסון על תרומתה הנדיבה
להפקת הספר כחלק מחזון החברה ליצירת סביבת חיים בת-קיימא עבורנו
ועבור הדורות הבאיםבמסגרת מחויבותה זוהחברה פועלת למימוש
פרויקטים התואמים את ערכי הקיימותתוך אימוץ תקנים מתקדמים לניהול
ברוח הקיימותעקרונות של תכנון בר-קיימא ובנייה ירוקה.
התרומה שאפשרה את הפקת ספר זהמחברת את העשייה הרבה של החברה
בהקמת פרוייקטים בארץ ובעולםעם ההיבט התיאורטיהמאפשר חדשנות
וקידום איכות החיים בסביבה הבנויה.
אני מקווה ששיתוף פעולה זה בין העשייה לאקדמיה יתרום להנגשת הידע
בנושאי קיימות לציבור המתכננים ולציבור הרחבתודה לצוות הקיימות של
שיכון ובינוי שהאמין בחשיבות הספר וסייע למימושותודה אישית לעפרה
רהבסמנכ"ל קיימות בשיכון ובינוישראתה בהוצאת הספר כלי נוסף לקידום
הקיימות בישראל.
תודה לפרופיהודה קלעידיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון,
על העזרה בהוצאת הספרלפרופגדי קפלוטו ופרופאברהם יזיאורוראשי
התכנית לתואר שני בהתמחות בבניה ירוקהאשר היו שותפים בשילוב הקורס
כחלק אינטגראלי מהתכנית.
תודה לפרופרחל קלוש מייסדת ומנהלת החממה החברתית לדיור וקהילה,
הפועלת בטכניון במימון המל"גהחממה החברתית מתווכתבאמצעות מחקר
והוראהבין קהילותמתכננים ומקבלי החלטות בנושאים הקשורים לסביבת
המגוריםהחממה החברתית תמכה בקורס 'התערבות מקיימת במרחב העירוני
תיאוריה ומעשהובהוצאת הספר לאור.
תודה לחברה הממשלתית לתיירות על שיתוף הפעולה ליישום רעיון הקמת
מיצבי קיימות במצפה רמוןהחברה במסגרת פעילותה לעידוד תיירות
במוקדים רבים ברחבי הארץ תרמה להתחדשות העירונית במתחם רובע
הבשמים במצפה רמוןתודה לשי וינרמנכ"ל החברה וללילך פזאדריכלית
החברה שהייתה הרוח החיה מאחורי שיתוף הפעולה זהתודה למאור רוייטמן
ממשרד מייזליץ כסיף אדריכליםמתכנני המתחםשליווה את הפרויקטתודה
לצביקה ידור יועץ הבטיחותשהפגיש את הסטודנטים עם המציאות הכואבת
של הדרישות הבטיחותיות המחויבות בתקניםוניסה לגשר בין היצירתיות לבין
החקיקה והתקניםתודה לצוקי רוקחקונסטרוקטור מוכשר ויצירתי שליווה
את הסטודנטים בהתלהבותעל מנת שעבודתם תוכל להתממשתוך חיפוש
פתרונות יצירתיים ורעננים.
תודה לנעמה בלונדריעל נידםכרמל ברנשטיין וימית לזימי מצוות משרדי
שעמלו שעות רבות על הפקת הספרתודה לדניאל קנפו על עזרתה בעריכה
הלשוניתתודה לליטל מאור ושני דהריהגרפיקאיות המוכשרות והיצירתיות
על עבודתן הרצינית שתרמה רבות להפקת ספר בעל איכויות גרפיות גבוהות,
התורמות לבהירות ולהנגשת הנושא.
תודה לסטודנטים הרבים שלאורך שנים רבות של הוראת פרויקטי תכנון
והוראת הסמינר היוו מקור השראה וקטליזטור להתעמקות ולניסוח מחשבות
על אדריכלות ועל מקומה בעולמנותודה לסטודנטים השותפים לספר זה על
הרצינות וההשקעה בלימוד ובכתיבת המאמריםועל המאמץ הנוסף שהושקע
בהכנת החומר לספרהירתמות זו ראויה להערכה נוספת בשל הנכונות לעסוק
בעיבוד החומר זמן ניכר אחרי סיום הלימודיםומציאת פנאי לעיסוק בנושא
בתוך קלחת החיים של עבודה ומשפחה במציאות חיינו התובענית.
תודה מיוחדת למשפחתי - לדודטל ודניאל שעודדו ותמכו בעבודה המתמשכת,
שהייתה כרוכה בכתיבת המאמרים ובהפקת הספר.