חומרי בנייה מודרניים בראייה בת קיימא - יאיר טיטלבוים
יאיר טיטלבוים

המאמר עוסק בסקירה ובניתוח תכונות חומרי בנייה הנדסיים וזיקתם לנושאים סביבתיים. לצורך מטרה זו נוסחו מספר קריטריונים לבחינת החומרים בצורה השוואתית.
בחלק הראשון תעסוק העבודה בהגדרות ובמתודולוגיה, תוך קביעת קבוצות של חומרים מינראליים וחומרים סינטטיים, הגדרתן הכרונולוגית ופירוט התכונות על פי דרגות חשיבות שונות בעת בחירת חומרי הגלם. בשלב זה נבחנה חלוקתם העקרונית של קריטריונים בעולם החומר לקבוצות התייחסות: קבוצת המינראליים וקבוצת הסינטטיים, הגדרת הקבוצות מבחינה כרונולוגית ופירוט התכונות שהוגדרו כמשמעותיות בעת בחירת חומרי גלם לבנייה. שלב זה עיקרו סקירת חומרי בנייה שונים, והגדרת פרמטרים שונים ביחס לתכונות החומר, מאפייניו הטקטוניים והשפעתו הסביבתית והאקולוגית.בשלב השני נבחנו חומרים מהקבוצה המינראלית: בטון, פלדה וזכוכית, על פי הקריטריונים שהוגדרו: תהליכי ההפקה, תכונות החומר וההשפעות הסביבתיות והאדריכליות הקשורות בו. בשלב הבא תוארו תהליכים הקשורים  במעבר ההיסטורי מקבוצת החומרים המינראליים: סגסוגות, מרוכבים וקרמיים, לקבוצת החומרים הסינטטיים: פולימרים, תרמו פלסטיים ותרמוסטטים. הקריטריונים שהוגדרו בשלב הראשון נבחנו גם על קבוצת חומרים זו כמקשה אחת.