בחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית - ליה אליעזראדר' ליה אליעזר

המחקר הנו מחקר השוואתי, העוסק בבחינת הצורך ושיטות היישום של חקלאות עירונית.
הכלים המחקריים עליהם מתבסס המחקר:
·       חקר ספרות העוסק בצורך בחקלאות עירונית ובמודלים קיימים ליישומה
·       השוואה בין מודלי יישום שונים, לאור סוגיות נבחרות
לצורך השוואה בין המודלים זוהו ונבחרו פרמטרים פיזיים וארגוניים בסיסיים, המאפיינים את המודלים השונים ונבחנו ההשלכות האיכותיות של פרמטרים אלו.
ההשוואה בין המודלים השונים, נעשתה לאור הבנת הצורך בחקלאות עירונית וכללה מספר שלבים:
1. השוואה בין אופן התמודדות המודלים עם בעיות ומגבלות של שיטות חקלאיות רגילות, במטרה להבין האם הם מהווים חלופה פוטנציאלית לחקלאות קונבנציונלית.
2. השוואה בין הערכים המוספים שהמודלים מציעים, המבטאים את ההשפעה הפיזית והנתפשת של חקלאות עירונית על חיי התושבים, מעבר לייצור מזון.
3. השוואה בין מגבלות המודלים והתנאים ההכרחיים ליישומם.
בחינת מכלול גורמים אלו מאפשרת הבנת הפוטנציאל הגלום בכל אחד מהמודלים ומידת התאמתו להשתלבות בסביבה העירונית.
הרעיון המרכזי העומד בבסיס המודלים המיישמים שיטות שונות של חקלאות עירונית הנו קשר ישיר בין תהליך יצור המזון לבין צריכתו על ידי תושבי העיר. רעיון זה נובע מתוך ההבנה, כי המרחק הפיזי, החברתי והתפישתי, הרווח כיום ברוב מדינות העולם ובמיוחד במדינות המפותחות, בין השטחים החקלאיים והחקלאים מצד אחד, לבין הערים וצרכני המזון מצד שני, מייצר השלכות בעייתיות משמעותיות בתחומי החברה, הכלכלה והסביבה. ההפרדה בין ייצור המזון לצריכתו משפיעה על אורח החיים העירוני, על הרגלי הצריכה של התושבים, על איכות וטריות המזון, על השטחים הפתוחים ועל המערכת האקולוגית העולמית.
מודלים שונים של חקלאות עירונית נבדלים זה מזה בפרמטרים שונים, המשפיעים על אופן תפקודם במרחב העירוני: מיקום, קנה מידת התערבותם במרקם הפיזי, החברתי והכלכלי העירוני, השיטות החקלאיות המיושמות בהם, מידת מעורבותם בחיי התושבים, המשאבים הפיזיים והכלכליים שהם דורשים, האופן ומידת השינוי שהם מציעים באורח החיים, בתפישת העיר ובתפקודה. בחינת ההשלכות החברתיות, הכלכליות והסביבתיות של משתנים פיזיים וארגוניים המבדילים בין המודלים, מאפשרת הבנת איכותם וחשיבותם בעיר. 
מחקר זה מהווה חלק קטן מחקירה רחבה הנדרשת על מנת שניתן יהיה להבין את השלכות יישום החקלאות העירונית. נדרשת הבנה מעמיקה של סביבות עירוניות שונות, הנבדלות זו מזו בפרמטרים רבים. פיתוח חקלאות בעיר מושפע באופן ניכר מכלול נושאים כצפיפות, מנהל וחקיקה, חברה, תרבות וכלכלה מקומית.